/fi6«klt e08f/L 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb}sf7df8f}F, @! c;f]h -/f;;_ M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ljhof bzdLsf lbg dªunaf/ /fi6«klt sfof{nodf cfkmGtaf6 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb} . t:jL/ M /Tg >]i7 .

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा आज गुरु खेमचन्द्र ढकालबाट १० बजेर १९ मिनेटको शुभसाइतमा टीका र जमरा ग्रहण गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सहसचिव शिव भट्टराईले जानकारी दिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here